آکایران : 

آکاایران: نرمش

 

 

بنا به گزارش آکاایران : » سری اول نرمش ها          » سری دوم نرمش ها          » سری سوم نرمش ها

 

 

 

منبع : حرکات