از بین بردن چربی با استفاده از حرکات ورزشی - آکا
چربیهای اطراف,تمرینات,ام‌بی‌س,پنجه,مشاوره‏,متاسفانه,شامل,برنامه

از بین بردن چربی با استفاده از حرکات ورزشی

این تمرینات بیشتر برای از بین بردن چربیهای اطراف ران باسن سیــنه شکم و اطراف بدن میباشد...

چربی اطراف ران:1- روی زمین نشسته و زانوهای خود را خم کنید قوزکهای پا بهم چسبیده باشد.

2- سعی کنید پاشنه های شما تا حد ممکن متمایل به سمت عقب باشد.

3- بازوهای شما باید در پشت قرار گیرند.

4- مچ دست کمی خم شود و کف دستها روی زمین باشد.

5-در حالیکه بالاتنه شما صاف است با*سن خود را روی زمین بسمت راست بچرخانید و ران پای راست خود را محکم بزمین بزنید بطوریکه صدای آن شنیده شود .

6- حالا نیمه پائین را بسمت چپ بچرخانید و بعد ران چپ خود را بزمین بزنید در طی تمرین زانوها و ساق های شما باید بهم چسبیده باشند.این عمل در شروع 50 بار در روز در هنگام ورزش باشد تا کم کم به 150 بار در روز برسد.

این یکی از موثرترین راهها برای از بین بردن چربیهای اطراف ران است.

برای از بین بردن چربی اطراف ساق پا:

روی زمین نشسته زانوها را خم کنید. کف پا ها صاف بازوها در پشت شما در حالیکه بدن شما را نگه میدارد.

نـوک پای راست خود را کشیده نگه دارید و آنرا روی زمین بسمت جلو بلغزانید تا جائی که پشت پای بزمین ضربه زند.همین کار را با پای چپ انجام دهید و در حین انجام این کار پای راست خود را بحالت اول برگردانید.

در ابتدای شروع 50 بار تا کم کم 150 بار در هر تمرین ورزشی روزانه برسد.

برای از بین بردن چربی اطراف باسن:

1- زانوها را روی زمین گذاشته پشت صاف کف دستها را روی زمین قرار دهید و دستها را باندازه عرض شانه باز کنید بطوریکه نگهدارنده بدن باشد

2- پای راست خود را به یک طرف باز کرده و نـوک انگشتان را کاملا بکشید.

3- نفس بکشید و نگه دارید و تمام پا را تا جائیکه میتوانید بسمت بالا ببرید در این تمرین شما در تمامی

قسمتهای ران و پشت خود احساس کشش خواهید کرد

4- نفس خود را بیرون دهید و پای خود را با فاصله نزدیک زمین پائین آورید. بدون اینکه پای شما به زمین بخورد دوباره پا را بالا ببرید و ده بار آنرا تکرار کنید

5-برای پای چپ هم این عمل را انجام دهید. (10 بار در روز و 3 روز در هفته)
برای از بین بردن چربی جلوی شکم:

1- روی زمین بخوابید پاهایتان صاف وکشیده باشد.دستها را صاف و کشیده بالای سرتان قرار دهید .

2- بعد سعی کنید هر دو پایتان را بلند کرده و عمود بر سطح بدنتان قرار دهید.

3- دوباره پاها را به شکل اول دراورده و قبل از اینکه با زمین تماس پیدا کند آنرا بالا ببرید.

(تکرار :20 بار در هر تمرین سه روز در هفته)

از بین بردن چربی اطراف چربی اطراف شکم:

بایستید پاها را باندازه عرض شانه خود باز کرده قسمت پائین تنه صاف بدون حرکت ولی بالاتنه به طرف

راست و چپ میچرخد. (این عمل را 20 بار یا بیشتر تکرار شود)

1-بایستید پاها را باندازه دو برابر عرض شانه باز کرده بدن و پاها صاف باشند.
2- یک دست روی کمر و دست دیگر بالای سر باشد و بطرف راست و چپ خم شوید بعد از آنهادستهاجابجا شده و بطرف دیگر خم میشوید. (20 بار در روز 3 بار در هفته کافیست).

منبع: اینترنت

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :