تاثیر ورزش در کاهش افسردگی زنان چاق - آکا
نتایج بررسی یک گروه,موضوع روانپرستاری,انجام,نشان,نتایج بررسی,موضوع,نتایج,مبارزه

تاثیر ورزش در کاهش افسردگی زنان چاق

نتایج بررسی یک گروه پرستاری با موضوع روانپرستاری و پرستاری بهداشت روان نشان داد که انجام تمرین های ورزشی در کاهش سطح افسردگی زنان سودمند است...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری کشور، در پژوهشی با عنوان " تاثیر تمرین های ورزشی بر میزان افسردگی زنان چاق" که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد یافته های حاصل از بررسی حاکی از رسیدن وضعیت روحی و روانی بیشترین درصد (1/70درصد) نمونه‌های مورد پژوهش به سطح هنجار پس از انجام تمرین های ورزشی است. همچنین بین سطح افسردگی زنان چاق در دو گروه شاهد و مداخله بعد از تمرینات ورزشی، اختلاف معنادار آماری مشاهده شد (001/0=p و 2=NNT).

بر پایه این گزارش، در مطالعه‌ای نیمه تجربی 222 نفر از زنان چاق و افسرده‌ای که برای برخی مراقبت‌های بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی واقع در منطقه 17 شهر تهران مراجعه کرده بودند در مطالعه شرکت داده شدند.

پس از تشخیص افسردگی آنان توسط پرسشنامه استاندارد بک، به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند و برنامه تمرین های ورزشی برای گروه مداخله اجرا شد. سپس تأثیر تمرین های ورزشی بر افسردگی، قبل و پس از انجام تمرین ها در دو گروه مقایسه شد همچنین تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های مجذور کای، کولموگروف- اسمیرنوف و من‌ویتنی‌یو انجام شد.

نتایج این بررسی نشان داد که انجام تمرین های ورزشی در کاهش میزان سطح افسردگی زنان سودمند است و تعداد بیمارانی که باید تحت درمان قرار گیرند تا یک نفر از نتیجه و پیامد غیر مطلوب رهایی یابد، 2 نفر است.

به این ترتیب وارد کردن برنامه ورزشی به برنامه روزانه جامعه زنان چاق ایرانی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

بر اساس نتایج این تحقیق سازمان‌های مرتبط با سلامت ضروری است به عنوان بخشی از برنامه‌های بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از عوارض ناشی از افسردگی بر ارتباط بین روش زندگی و بهداشت روانی پرداخته و آن را مورد تأکید قرار دهند.

افسردگی نوعی اختلال خلق است که امروزه به صورت یک اپیدمی جهانی در نظر گرفته می‌شود. شیوع آن در زنان بیش از 2 برابر مردان است و عوارضی مانند عدم تحرک و چاقی را به دنبال دارد.

طبق تحقیقات، زنان بیشتر در معرض خطر چاقی و در نتیجه افسردگی قرار دارند که هر دو اینها بر مشکلات جسمی و روانی و بهداشتی زنان می‌افزاید.

انجام تمرین های ورزشی راهی برای کاهش افسردگی است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین اثر تمرین های ورزشی بر افسردگی زنان چاق در ایران انجام شد.

متن کامل این پژوهش در مجله پژوهش پرستاری ایران به چاپ رسیده است.

سلامت نیوز


منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :