آموزش قدم به قدم شنا قسمت پانزدهم
انجام دست قورباغه می نماییم در هنگام اجرای این تمرین صورت,حرکت کردن,شانه ها قرار داشته باشند,راند ضمناً در همین حالت کار آموز شناگر اقدام به انجام دست قورباغه


1-  در حالی که کار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته ، برای تعادل بهتر با یک دست تخته شنا را گرفته و با دست دیگر تمرین می کند و بعد با دست راست تخته شنا را می گیرد و با دست چپ شروع به تمرین می کند، برای برقراری تعادل،  شیئی شناور را به پای خود بسته، تا اینکه پای شما به پایین نرود.

  ورزش شنا , ورزش , آموزش شنا

2- در حالی که یک پا به جلو و پای دیگر به عقب است در داخل آب قرار می گیریم. سپس با خم نمودن بالا تنه به جلو ، مبادرت به انجام دست قورباغه می نماییم. در هنگام اجرای این تمرین صورت در داخل آب قرار خواهد داشت.

  ورزش شنا , ورزش , آموزش شنا

3-  پس از سرخوردن در آب اقدام به زدن دست قورباغه مینماییم . برای متعادل نگه داشتن بدن یک تخته شنا بین دو ران قرار می دهیم.

  ورزش شنا , ورزش , آموزش شنا

4- کار آموز شناگر به روی شکم  در سطح آب قرار می گیرد ، در حالی که یک نفر هردو پای او را از پشت گرفته و او را به طرف جلو می راند. ضمناً در همین حالت کار آموز شناگر اقدام به انجام دست قورباغه می نماید.

اشتباهات رایج و روش صحیح آن

  ورزش شنا , ورزش , آموزش شنا

اشتباه :  آرنج ها بالاتر از شانه کشیده شوند.

صحیح: هنگامی که مرحله کشش در مقابل شانه ها به اتمام رسید، آرنج ها باید پایین تر از شانه ها قرار داشته باشند.

اشتباه: پایین افتادن آرنج ها در هنگام کشش.

صحیح: بالاتر کشیدن آرنج ها از ساعد و دست.

اشتباه: خم نمودن مفصل مچ دست و به حرکت در آوردن کف دست ها در مقابل مقاومت آب.

صحیح: مستقیم و راست نگاه داشتن مفصل مچ دست و به حرکت در نیاوردن دست در مقابل آب.

اشتباه: پشت سرهم زدن دست ها.

صحیح: زدن دست ها با مکث و فکر.

سومین قسمت آموزش، اجرای حرکت دست و پا بدون تنفس

توصیف حرکت

اکنون به شرح هماهنگی حرکت دست و پای قورباغه بدون عمل تنفس می پردازیم . پس از سرخوردن در آب حرکت دستها شروع می شود.  دستها قبل از شروع حرکت به طور کامل کشیده هستند. سر بین دو سر قرار خواهد داشت. در مرحله ای که کشش دست ها به اتمام رسیده و مرحله فشار شروع می شود، حرکت پا آغاز می شود.

کار آموز شناگر باید سه چیز را خود یاد بگیرد، کشش دست، ضربه پا و سر

در زمانی که هدایت دست ها به طرف جلو رو به اتمام است، فشار پا به آب آغاز می گردد. لحظه ای قبل از شروع مجدد حرکت دست ها و پاها مرحله ای است که بدن به طرف جلو پیش روی می کند و در این زمان کوتاه است که هم حرکت دست و هم حرکت پا متوقف خواهند بود. توجه داشته باشید که آموزش این بی حرکتی کوتاه از نکات اساسی در آموزش شنای قورباغه می باشد.

تمرین های آموزشی

1- با فشار پا به دیوار استخر در آب سر می خوریم . در حال سر خوردن بدن و دست ها باید کاملاً کشیده باشند. قبل از اتمام سرخوردن یک دست قورباغه زده می شود و متعاقب آن دو حرکت پای قورباغه و پس از اتمام دو حرکت پا مجدداً حرکت دست انجام می گیرد . لازم به اشاره است که در هنگام اجرای این تمرین صورت در داخل آب قرار خواهد داشت.

2- اجرای تمرین شماره یک با این تفاوت که به جای دو پای قورباغه یک پای قورباغه زده می شود. بدین معنی که پس از یک دست قورباغه تنها یک پای قورباغه زده می شود.

اشتباهات رایج و روش صحیح آن

اشتباه: عدم هماهنگی در کشش دست ها و حرکت پا و یا دست زدن پی در پی و یا بی حرکت کردن دست ها در جلوی بدن بعد از اتمام حرکت آن.

صحیح: دقت شود که قبل از شروع مجدد حرکت، دست ها برای چند ثانیه در جلوی بدن بی حرکت باشند. ( کشش دست، ضربه پا، سر)

منبع:تبیان
منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :