حرکات نشسته یوگا

وارد,نماید,padding,margin,درونی,شویم,width,نشسته
خم به جلو در حالت نشسته - آکا

خم به جلو در حالت نشسته - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آرام,padding,margin,یابد,width,حالت,حالت,ساده
حرکت بچه - آکا

حرکت بچه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,width,بچه,آکاایران,حالت,بچه,جلو
حرکت چمباتمه - آکا

حرکت چمباتمه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,width,بچه,آکاایران,حالت,بچه,جلو
مشت کردن دستها - آکا

مشت کردن دستها - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,width,جلو,حالت,ساده,حالت,بچه
حرکت ساده - آکا

حرکت ساده - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت به نیرومند نمودن,نماید,margin,padding,درونی,آورده,width,حرکت به نیرومند
حرکت قهرمان - آکا

حرکت قهرمان - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت بعنوان,آساناها بکار می رود,margin,padding,width,آساناها,آساناها بکار,بچه
صفحه 1 از 1