بازیکنان را به دو یا سه گروه دو نفره برای هر سبد، تقسیم کنید؛ دو نفر برای حمله و دو نفر برای دفاع.

تمرین های ریباند

تجهیزات: توپ و سبد.

بسکتبال

روش: بازیکنان را به دو یا سه گروه دو نفره برای هر سبد، تقسیم کنید؛ دو نفر برای حمله و دو نفر برای دفاع. هر زوج حمله و دفاعی یک طرف محوطه در حد فاصل خط طولی و یک شغل محوله پنالتی قرار می گیرند.

 یک مربی با توپ روی هر خط پنالتی قرار می گیرد، مدافع هر یک از طرفین در حال استقرار صحیح مهاجم را دفاع می کند. مهاجمان برای آزاد شدن حرکت می کنند. مربّی در صورت آزاد شدن آن ها می تواند به آنان پاس دهد. در غیر این صورت، مربّی اقدام به شوت می کند و هر یک از مهاجمان فوراً با انگشتان خود شماره ای را بالای سر اعلام می کنند. مدافعان سعی بر سد راه حریف و ریباند کردن دارند. اگر یکی از مدافعان توپ را ریباند کرد و هر دو  آن ها توانستند مالک توپ شوند در مرحله بعد مهاجمان در نقش مدافع ظاهر خواهند شد.

تمرین ریباند دفاعی در چند صف

هدف: ,بسکتبال, آموزش,تاریخچه و معرفی ورزش ها

بازیکن اول صف1 X به 4 X پاس می دهد و برای برگشت پاس خود را آزاد می کند در حالی که قبل از خط پنالتی توقّف سریع انجام می دهد و توپ را از پایین (با دست های آویخته) به بالای مستطیل روی تخته می زند تا یک ریباند دفاعی نمایشی اجرا کند (شکل 8-12).

1 X برای توپ می پرد، آن را با دو دست می گیرد، توپ را جلو پیشانی می آورد، یکی چرخش جلویی روی پای راست انجام می دهد یک پاس خروجی به 4 X می دهد و جای و را می گیرد، 4 X به 2 X پاس می دهد و به انتهای صف می رود.

تمرین نزدیک شدن به مهاجم با توپ در حالت سه علیه سه و سد کردن راه به سبد

هدف: تصور رقابت تیمی در یک موقعیت ریباند کنترل شده سه علیه سه.

تجهیزات: توپ، سبد و نیمه زمین.

روش: سه مهاجم در فاصله 5/4 الی 5/5 متری سبد و سه مدافع زیر سبد با توپ تمرین را شروع می کنند. تمرین به شکل یک رقابت برای گرفتن توپ و گل کردن آن انجام می شود و فقط زمانی که یک گل زده شد، دوباره شروع می شو. بعد از یک ریباند دفاعی، دفاع باید توپ را بالای دایره پنالتی ببرد و بعد حمله را شروع کند تا بتواند در نقش مهاجم ظاهر شود. مربی ممکن است مدافعان را در موقعیت دفاع نگاه دارد هر گاه یکی از وظایف آن ها درست اجرا نشده باشد.

تمرین صفی – تخته تهاجمی بدون توپ

هدف: ,بسکتبال, آموزش,تاریخچه و معرفی ورزش ها

تمرین والیبالی به شکل 8 لاتین

هدف: آموزش ریباند با ضربه والیبالی به بازیکنان.

تجهیزات: یک توپ برای هر سبد.

روش: سه بازیکن در اطراف سبد جای می گیرند، بازیکن وسط با پاس از طریق تخته (بالای مستطیل) به بازیکنان دیگر تمرین را آغاز می کند. منظور ضربه والیبالی کنترل شده و پیاپی به وسیله گروه و به تعداد مشخص است. بازیکن ضربه زننده به پشت سر بازیکن سمت مقابل می رود (شکل 8-13).

گل زدن بعد از ریباند

هدف: آموزش گل زدن در ریباند تهاجمی به بازیکنان.

تجهیزات: دو توپ برای هر سبد.

روش: دو صف از بازیکنان در دو انتهای خط پنالتی، با توپ رو به سبد، جای می گیرند. اولین بازیکن هر صف با یک پاس دو دستی از پایین توپ را به تخته می زند و ریباند می کند و بعد از حرکت گل زدن مشخص شده استفاده می کند. بعد از گل زدن (و فقط بعد از گل زدن) بازیکن توپ را به نفر بعدی در صف پاس می دهد و به انتهای صف دیگر می رود.

ریباند برای بقا

هدف: آموزش تهاجمی و مبارزه جو بودن به بازیکنان.

تجهیزات: یک توپ برای هر سبد.

روش: گروه های چهار الی هشت نفره در هر سبد و سه بازیکن در هر زمان داخل بازی. اگر گروه ها از شش الی هشت نفره استفاده می شوند، بازیکنان اضافی باید پرتاب آزاد تمرین کنند تا وارد بازی شوند. مربّی یا مدیر برای شوت در هر سبد مستقر شده اند (شوت نباید گل شود) و به عنوان گیرنده پاس خروجی برای ریباند کننده عمل می کند. قوانین رقابت عبارتند از:

*بازی با یک شوت گل نشده آغاز می شود.

*هر سه بازیکن سعی می کنند توپ را ریباند کنند.

*بازیکنی که توپ را ریباند کرده تبدیل به مهاجم می شود و دو بازیکن دیگر مدافع.

*ریباند کننده ها از حرکت های منجر به گل استفاده می کنند؛ همه ی شوت ها باید در محوطه پنالتی انجام شود.

*ریباند کننده می تواند پاس خروجی به مربی بدهد و برای پاس برگشتی خود را آزاد کند.

*بازی در خارج از خطوط زمین دنبال نمی شود.

*زدن سه گل اجازه می دهد بازیکن از چرخه خارج شود (دیگر بازیکنان مجموع گل های خود را حفظ می کنند).

*خطاهای آشکار تنها خطاهایی است که اعلام می شود. بازیکن ممکن است با خطا کردن یا دفاع نکردن یک امتیاز از دست بدهد.

منبع : tebyan.net

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :