اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه - آکا
سفید و درصد,غلظت کورتیزول,پژوهش حاضر,بوده,مقایسه,غلظت,پژوهش,سفید

اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه


هدف پژوهش حاضر برسی و مقایسه اثر تمرینات کشتی در شدت های HRR ۹۰% ۹۵% و ۸۵% ۸۰% HRR در پیش و صفصل مسابقه روی سلو های T CD۴ , T CD ۸ نسبت CD۴/CD۸ و فراوانی گلبول های سفید و درصد های لنفوسیت نوتروفیل مونوسیت ائوزینوفیل و غلظت کورتیزول سرم کشتی گیران جوان بوده است

 بدین منظور ۳۷ کشتی گیر جوان سبک آزاد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند گروه آزمون در فصل پیش از مسابقه (۱۲ هفته) و فصل مسابقه (۴ هفته) تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شرکت نمی جستند از هر دو گروه در وضعیت استراحت پایان فصل های پیش از مسابقه مسابقه و پایان دو هفته دوره بازیافت خونگیری از ورید بازویی به عمل آمد و شاخص های یاد شده در خون آنها مورد برسی قرار گرفت در وضعیت استراحت دو گوره از نظر شاخص های منتخب ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم یکسان بودند اما در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابه و دوره بازیافت در گروه آزمون تغییرات معنی داری (p>%۵) در برخی از شاخص های ایمنی سلولی و غلظت کورتیزول سرم مشاهده گردید نتایج این پژوهش طولانی مدت نشان می دهد که شاخص های ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان تحت تاثیر شدت تمرینات قرار می گیرد و دستگاه ایمنی با تضعیف و مهار روبرو می شود.
  
 
نشریه الکترونیکی حرکت
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :