توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران - آکا
گیران فرنگی,جوانان و بزرگسالان کشور,تحقیق حاضر,جوانان,جوانان و بزرگسالان,تحقیق,برزخ,اولویت

توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران


هدف تحقیق حاضر, توصیف وضعیت مهارتی کشتی گیران فرنگی کار نخبة جوانان و بزرگسالان کشور در پنج تکنیک منتخب است.

به این منظور ۱۴۱ کشتی گیر فرنگی کار دعوت شده به اردوی تیم های ملی جوانان و بزرگسالان طی یک سال به عنوان نمونة آماری بررسی شدند (جوانان ۷۱= n و بزرگسالان ۷۰ = n). امتیازدهی هر تکنیک به وسیلة فیملبردای از اجرای غیررقابتی تکنیک و بازبینی فیلم آن از راه شاخص های مورد نظر صورت گرفت. با استفاده از روش های آمار توصیفی میانگین نمره های کسب شده از هر تکنیک در هر ردة سنی تعیین و به عنوان نیمرخ مهارتی کشتی گیران گزارش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کشتی گیران فرنگی کار ایرانی در هر دو ردة سنی جوانان و بزرگسالان از میانگین نمره های مطلوبی در اجرای پنج تکنیک منتخب برخوردارند.
  
 
نشریه الکترونیکی حرکت
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :