مقایسة نیمرخ مهارت های روانی کشتی گیران - آکا
آزاد و فرنگی,جوانان و بزرگسالان,حاضر,جوانان,آزاد,برزخ,اولویت,نباید

مقایسة نیمرخ مهارت های روانی کشتی گیران


هدف از مطالعة حاضر، مقایسة نیمرخ مهارت های روانی کشتی گیران تیم های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی بود.

 به این منظور ۲۸۵ نفر از کشتی گیران تیم ملی (جوانان آزاد ۷۰ = n، جوانان فرنگی ۷۱ = n، بزرگسالان آزاد ۷۳ = n، بزرگسالان فرنگی ۷۱ = n) که طی یک سال گذشته به اردوهای تمرینی برای شرکت در مسابقات آسیایی، جهانی، المپیک و تورنمنت های معتبر بین المللی دعوت شده بودند، به طور غیرتصادفی و هدفدار در چهار گروه بررسی شدند. برای بررسی نیمرخ مهارت های روانی کشتی گیران از پرسشنامة SASI Psych استفاده شد. پس از تعیین شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد و هنجار درصدی، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) شش مهارت روانی کشتی گیران در چهار گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که در چهار مهارت روانی انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس و هدف چینی اختلاف معنی داری در بین آزمودنی های چهار گروه وجود ندارد (۰۱/۰ P<) و اختلاف مشاهده شده در دو عامل کنترل روانی و تصویرسازی ذهنی (۰۱/۰ P< و ۵/۳ = F) معنی دار بود.
  
 
نشریه الکترونیکی حرکت
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش ورزش آکاایران
برچسب :