حرکات خم شدن به پشت یوگا

حرکت پل - آکا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
حرکت ستون فقرات,مشاهده,صدمه,padding,margin,سازد,width,دهند
حرکت ماهی - آکا

حرکت ماهی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ستون فقرات,می‌کنیم,margin,padding,width,ستون,ملخ,ملخ
حرکت چرخ - آکا

حرکت چرخ - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سازد و کمر و ستون فقرات,نماید,padding,margin,width,سازد و کمر و ستون,سازد,ملخ
حرکت ملخ - آکا

حرکت ملخ - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ستون فقرات,اختصاصی,margin,padding,width,ستون,اکاایران,چرخ
حرکت کبری - آکا

حرکت کبری - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,نامنظم,width,بخشد همچنین,بخشد,فقرات,چرخ
صفحه 1 از 1