آسیب دیدگی

آسیب دیدگی ورزشی و اصول آن - آکا

زمان مطالعه : 3 دقیقه
ورزش اتفاق می افتد آگاهی از انواع آسیب های ورزشی و شیوه,ورزش های برخوردی شایع هستند,بررسی,حوادثی,ورزش اتفاق می افتد آگاهی از انواع,ورزش اتفاق می افتد,ورزش اتفاق می افتد آگاهی,ورزش های برخوردی
از بین بردن چربی با استفاده از حرکات ورزشی - آکا

از بین بردن چربی با استفاده از حرکات ورزشی - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
چربیهای اطراف,تمرینات,ام‌بی‌س,پنجه,مشاوره‏,متاسفانه,شامل,برنامه
حرکت بچه - آکا

حرکت بچه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,width,بچه,آکاایران,حالت,بچه,جلو
حرکات شانه ها - آکا

حرکات شانه ها - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,سردرد,margin,width,گربه,تمرین,اکاایران,یوگا
حرکت گربه - آکا

حرکت گربه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,برسید,width,گردن,تمرین,گردن,شانه
خم به جلو با پاهای باز - آکا

خم به جلو با پاهای باز - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,width,کامل,مثلث,مثلث,اعصاب,تمدد
وضعیت صندلی 2 - آکا

وضعیت صندلی 2 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
زمین موازی شود درگیر,بالایی,نمایید,margin,padding,خلاف,انجام,width
حرکت جنگجو 2 - آکا

حرکت جنگجو 2 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,انجام,width,توازن,آکاایران,صندل,سلام
وضعیت صندلی 1 - آکا

وضعیت صندلی 1 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ستون فقراتی,padding,margin,نیرومند,width,ستون,ایستاده,خورشید
حرکت جنگجو1 - آکا

حرکت جنگجو1 - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت می‌پردازیم,padding,margin,width,حرکت,ایستاده,خورشید,جنگجو
حرکت کوه - آکا

حرکت کوه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
سریعتر به تمرکز برسید,پایداری را مانند,جلسات,تمرکز,ابتدا,آگاه,رود,پایداری
حرکت قهرمان - آکا

حرکت قهرمان - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت بعنوان,آساناها بکار می رود,margin,padding,width,آساناها,آساناها بکار,بچه
حرکت ساده - آکا

حرکت ساده - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حرکت به نیرومند نمودن,نماید,margin,padding,درونی,آورده,width,حرکت به نیرومند
مشت کردن دستها - آکا

مشت کردن دستها - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
margin,padding,width,جلو,حالت,ساده,حالت,بچه
حرکت چمباتمه - آکا

حرکت چمباتمه - آکا

زمان مطالعه : 1 دقیقه
padding,margin,width,بچه,آکاایران,حالت,بچه,جلو